Ecologisch onderzoek op Spitsbergen

In 2017 vertrok ik voor twee maanden naar Spitsbergen voor ecologisch onderzoek aan de noordse stern (Sterna paradisaea) en de drieteenmeeuw (Rissa tridactyla). Ik onderzocht de verspreiding en de aantallen van deze soorten langs de kustlijn in het fjord Kongsfjorden binnen het project 'Arctic Tern Ecology: interactions with a changing environment'. Het volgende bleek uit de data-analyse: het grootste deel van de drieteenmeeuwen foerageerde bij gletsjers en de noordse stern was bij zowel gletsjers als bij kustlijn zonder gletsjers te vinden, maar leek voorkeur te hebben voor één gletsjer. Door deze uitkomsten kwamen er verschillende vragen in me op: waarom 'kiezen' ze voor deze foerageerlocaties? Welke (a)biotische factoren hebben hier effect op? Heeft het met het type gletsjer te maken?

 

Wetenschappelijke literatuur, gesprekken met wetenschappers en het zelf opvissen van zoöplankton gaven me een steeds duidelijker beeld van de situatie in Kongsfjorden. Het gaf me inzicht in de werking van verschillende typen gletsjers en het effect van gletsjers op het voedselaanbod en de voedselbeschikbaarheid. In onderstaand figuur staat een overzicht van wat wetenschappelijke literatuur me aan kennis bood wat betreft het effect van smeltwater van tidewater glaciers (een type gletsjer) op de voedselbeschikbaarheid.

 

Een belangrijke vraag was ook wat het effect zou kunnen zijn van klimaatverandering op de vogels. Als gletsjers nog sneller in grootte en aantal af zullen nemen, wat voor effect zou dat hebben? Ik verwacht dat de impact groter zal zijn op de drieteenmeeuwen dan op de noordse sterns, aangezien zij zich veel vaker bevonden bij de gletsjers.

 

Deze studie heeft bijgedragen aan een groter begrip van de ecologische processen in Kongsfjorden en de toekomst zal uitwijzen wat het effect van de klimaatverandering zal zijn.

 

Onderaan deze pagina staat een downloadknop voor het rapport (MSc scriptie). 

 

De noordse stern en de drieteenmeeuw

Download - thesis

Download
MSc Thesis
Msc thesis Anne Schumacher arctic tern a
Adobe Acrobat document 919.5 KB